I påvente av vedtekter for reetableringen av AKFO som vil bli vedtatt på første ordinære årsmøte, listes her VIKFOs vedtekter.

Vedtekter for Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon fastsatt 6. mai 1980, revidert 8. febr. 1982, 6. mars 1985, 18. febr. 1992, 2. mars 1994, 26. febr. 1997, 4. mars 1998 og 26. febr. 2002.


§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Viken kunstforeninger og ble stiftet 15. januar 2020. VIKFO er en videreføring av AKFO. VIKFO er en fellesorganisasjon for kunstforeningene i Viken fylke. VIKFO og dens medlemmer er tilsluttet Norske Kunstforeninger, NK.

§ 2 Formål

VIKFO skal:

 • Støtte kunstforeningene i deres virksomhet og arbeide for en styrket kunstformidling i Viken fylke
 • Være bindeledd mellom de enkelte kunstforeninger i fylket
 • Medvirke til større interesse og forståelse for bildende kunst, kunsthåndverk og andre kunstarter
 • Ivareta kunstforeningenes faglige og økonomiske interesser overfor myndigheter og organisasjoner
 • Arbeide for økte ressurser til den publikumstyrte kunstformidlingen innenfor fylket

§ 3 Medlemskap

Kunstforeninger i Viken fylke som er tilsluttet VIKFO må også være medlemmer i NK.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er VIKFOs høyeste organ og avholdes hvert år innen 15. mars. Styret innkaller til årsmøte med tre ukers varsel. Innkallingen skal inneholde:

 1. Dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Budsjettforslag
 6. Saker som styret ønsker å behandle

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en måned før
årsmøtet finner sted. Senere innkomne forslag kan ikke kreves behandlet.
Hver kunstforening har 1 stemme på årsmøtet. Votering skal foregå
skriftlig dersom en representant krever det. Alle saker, unntatt de som
omfatter vedtektenes §§ 7 og 8, skal avgjøres ved alminnelig flertall.

Årsmøtets dagsorden skal omfatte:

 1. Åpning
 2. Navneopprop, registrering av stemmeberettige
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av møtedirigent
 5. Valg av referent(er)
 6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
 7. Årsberetning
 8. Revidert regnskap for perioden 01.01 – 31.12
 9. Innkomne forslag
 10. Budsjettforslag for kommende regnskapsår
 11. Valg
  a) Leder velges særskilt
  b) Seks styremedlemmer med personlige vararepresentanter
  c) To revisorer
  d) Valgkomité på tre medlemmer etter forslag av årsmøtet

Dersom det fremsettes forslag på andre kandidater enn de som er foreslått av valgkomitéen, skal valget foregå skriftlig. Skiftevis tre og fire medlemmer av styret med personlige varamedlemmer er på valg hvert år. Samtlige velges for 2 år.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemsforeningene skriftlig har forlangt det. Dette møtet kan kun behandle de saker som det er innkalt for.

§ 6 Styret

Styret velger nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan ansette nødvendig arbeidshjelp til å ta seg av oppgaver som styret nærmere bestemmer. Styremøte berammes av leder. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er tilstedet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 7 Vedtektsendringer

Forslag til endringer av vedtektene skal forelegges medlemsforeningene minst to måneder før årsmøtet. Endringene krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 8 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av VIKFO skal skje på samme måte som vedtektsendringer. VIKFOs midler skal i tilfelle beslutning som oppløsning anvendes til et formål forenlig med § 2 etter beslutning på siste årsmøte.

Utskriftformat, trykk her: Vedtekter for VIKFO